Vidya Vikas Education Society

Kannamwar Nagar -2, Vikhroli (East),Mumbai - 400083

Institutions

Vikas High School Shishu Vibhag, English and Marathi Medium
Vikhroli and Powai
 


English Medium

Division     6             
Strength     262
Teaching Staff     05
Non-Teaching staff     06

 Marathi Medium

Divison     04               
Strength    35
Teaching Staff    04
Non-Teaching Staff    06

Address: Kannamwar Nagar 2, Vikroli (East)
        Mumbai 400 083
Tel:  022- 25784267 / 25783540 

Mrs. Megha Mangesh Parab (M.A. B.Ed.)
Head Mistress