Vidya Vikas Education Society

Kannamwar Nagar -2, Vikhroli (East),Mumbai - 400083

Institutions

Swa. Sainik Durgatai Patole Shishu Mandir
In Charge: Mrs. Nilima Bhoir

Division   03                              
Strength   144
Teaching Staff   03
Non-Teaching Staff   02

Prarthamik Shala, Vangani Aided School
In Charge:  Mrs. Nilima Bhoir

STD                                              1st-7th(semi eng, Marathi Medium)
Division    07
Strength    526
Teaching Staff    08
Smt. Nilima Vinay Bhoir.
Headmistress