Vidya Vikas Education Society

Kannamwar Nagar -2, Vikhroli (East),Mumbai - 400083

Institutions

Vidya Vikas Education Society (Shishu, Primary, Secondary & Higher Secondary)


Swa. Sainik Durgatai Patole Shishu Mandir
In Charge: Mrs. Nilima Bhoir

Division   03                              
Strength   185
Teaching Staff   03
Non-Teaching Staff   02

Prarthamik Shala, Vangani Aided School
In Charge:  Mrs. Nilima Bhoir

STD                                              1st-7th(semi eng, Marathi Medium)
Division    07
Strength    463
Teaching Staff    07

Madhyamik Shala, Vangani Unaided School
In Charge: Mrs. Raorane 

STD                                                     8th-10th (Semi Eng & Marathi Med)                
Division    03
Strength    210
Teaching Staff    05 
Non-Teaching Staff    01


Uchhyamadhyamik Shala, Vangani Unaided Junior College
In Charge: Mrs. Raorane 

STD                                                11th-12th (Comm., Arts)                         
Division     04
Strength    133
Teaching Staff    07

Address: Swa. Sainik Durgatai Patole Farm House, 
                 Vangani(east), Ambernath Taluka, 
                 Thane
Tel:  0251- 2660980

Mrs. Shubhada Ganpat Raorane
H.M